Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten m.b.t. werving & selectie van personeel door Devreker & Deprez BVBA.
Artikel 2: Deontologie Als erkend werving en selectie kantoor handelt Devreker & Deprez BVBA in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van toepassing op de werving en selectie kantoren en in overeenstemming met de wet betreffende de bescherming op de privacy. Gegevens kunnen slechts worden opgenomen mits toestemming van de kandidaat. Indien het CV expliciet een gegeven vermeldt dan geldt deze als impliciete toestemming.
Artikel 3: Vrijblijvende offertes Alle offertes en aanbiedingen van Devreker & Deprez BVBA zijn vrijblijvend. Aan de offerte of aanbieding kan op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de kandidaat waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zou zijn. Artikel 4: Informatieverstrekking en zorgvuldigheid De opdrachtgever is gehouden Devreker & Deprez BVBA bij aanvang en tijdens de duur van de opdracht alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijze voor de bemiddelingsopdracht van Devreker & Deprez BVBA van belang kan zijn. Ingeval van wijzigingen in de vacature is de opdrachtgever ertoe gehouden Devreker & Deprez BVBA hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Devreker & Deprez BVBA is voorgedragen, alsook met de bij deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt onder meer in dat de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na het kennismakingsgesprek hiervan aan Devreker & Deprez BVBA een verslag overmaakt. Dit houdt in het bijzonder in dat de opdrachtgever ertoe gehouden is in geval van indienstneming van de door Devreker & Deprez BVBA voorgedragen kandidaat dit binnen een termijn van 15 dagen na ondertekening van de arbeidsovereenkomst ter kennis te brengen aan Devreker & Deprez BVBA.
Artikel 5: Aansprakelijkheid Devreker & Deprez BVBA is slechts verbonden door een inspanningsverbintenis voor de totstandkoming van de overeenkomsten. Om die reden kan geen garantie worden gegeven omtrent het resultaat van de opdracht.
De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Devreker & Deprez BVBA zal voorafgaandelijk en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. Devreker & Deprez BVBA is niet aansprakelijk als blijkt dat de kandidaat niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij Devreker & Deprez BVBA aantoonbaar nalatig is geweest bij de werving en selectie. De aansprakelijkheid van Devreker & Deprez BVBA is steeds beperkt tot maximaal het door de opdrachtgever tijdig betaalde factuurbedrag. Devreker & Deprez BVBA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en verliezen veroorzaakt door kandidaten die via Devreker & Deprez BVBA bemiddeld zijn. De opdrachtgever vrijwaart Devreker & Deprez BVBA tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.
Artikel 6 : Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Artikel 7 : Concurrentiebeding Indien de opdrachtgever een door Devreker & Deprez BVBA aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na de eerste voorstellingen van de kandidaat door Devreker & Deprez BVBA aan de opdrachtgever alsnog een arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddeling fee.
Het is de opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de opdrachtgever dit verbod overtreedt, is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 25% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat. Onder het begrip bruto jaarsalaris van de kandidaat dient te worden verstaan het salaris waarvan sprake op de laatste loonbrief voor de nieuwe indiensttreding van de door Devreker & Deprez BVBA voorgestelde kandidaat. Ingeval de kandidaat niet eerder tewerkgesteld is geweest wordt een bruto jaarsalaris van 27.600,00 euro in aanmerking genomen.
Dit artikel is reeds van toepassing vanaf het eerste contact tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, zelfs voor de daadwerkelijke start van de opdracht.
Dit artikel is eveneens van toepassing op alle kandidaten die worden voorgedragen door Devreker & Deprez BVBA.
Artikel 8: Betaling en additionele kosten De facturen van Devreker & Deprez BVBA zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 0,85% per maand verschuldigd. Bovendien zal na schriftelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125€. De kandidaat is niet gemachtigd om facturen te innen. Indien de opdrachtgever zijn wettelijke verplichtingen of de contractuele (i.e. bijzondere en algemene) voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft Devreker & Deprez BVBA het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever zal Devreker & Deprez BVBA integraal vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die Devreker & Deprez BVBA in dit verband zou kunnen lijden. Alle klachten betreffende facturen moeten Devreker & Deprez BVBA binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is iedere klacht onontvankelijk. Wanneer tijdens de uitvoering van het contract, op vraag van de opdrachtgever, het voorwerp van de prestaties zou worden gewijzigd ( of wanneer het profiel van de kandidaat zou worden gewijzigd), zal de oorspronkelijke prijs worden vermeerderd in overeenstemming met het extra gevraagde werk. Wanneer de opdrachtgever extra diensten vraagt die niet in de overeenkomst zijn beschreven, zullen deze het voorwerp uitmaken van een aanhangsel, met aparte facturatie.
Artikel 9 : Annulering overeenkomst Bij eenzijdige verbreking van het contract is de opdrachtgever op grond van artikel 1226 e.v. van het Burgerlijk Wetboek aan Devreker & Deprez BVBA een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met de som van de facturen die Devreker & Deprez BVBA zou opgemaakt hebben indien het contract wel volledig werd uitgevoerd. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van het contract tussen de opdrachtgever en Devreker & Deprez BVBA ten gevolge van niet-naleving door de opdrachtgever van wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve inlichtingen door de opdrachtgever verstrekt bij het sluiten van het contract. Devreker & Deprez BVBA heeft het recht een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van de schade kan bewijzen. Dit is niet meer mogelijk wanneer de opdrachtgever op voldoende wijze kan bewijzen dat Devreker & Deprez BVBA aantoonbaar nalatig is geweest bij de uitoefening van de opdracht. Artikel 10: Geen afwijking van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een verwijzing door de opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden sorteert geen effect. Een afwijking op de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk worden overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens het Belgisch recht.
Artikel 11 : Toepasselijk recht Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging en uitvoering van deze contractuele (i.e. bijzondere en algemene) voorwaarden wordt uitsluitend beslecht door de rechtbanken van het arrondissement waar de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft. Devreker & Deprez BVBA heeft echter eveneens het recht om te dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd zou zijn volgens het gemene recht.
Artikel 12: Nietigheid
Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onafdwingbaar zijn, dan tast dit de geldigheid en onafdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.