Privacy Beleid

Deze Privacy Notice (samen met onze algemene voorwaarden en andere documenten waar naar verwezen wordt in deze voorwaarden) omvat de basisvoorwaarden waaronder al de persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons overmaakt via de darwin-jobs.be website of alle andere darwin websites, inclusief de websites van technical- forces.be.be zullen worden verwerkt. Neem het onderstaande grondig door zodat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens behandelen.

Laatste wijziging: 21/03/2019

Wat indien ik niet akkoord ga met de Privacy Notice?

Indien u niet akkoord gaat met onze manier van verwerking van uw gegevens zoals vermeld in deze notice, vertrouw ons dan geen persoonlijke gegevens toe.
Indien u ons persoonsgegevens overmaakt, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens door ons in overeenstemming met deze Privacy Notice verwerkt kunnen worden.

Indien u wenst dat uw gegevens niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden, klik dan het relevante vakje aan op het formulier waarmee we uw data inzamelen.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

TF & D bv (met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Jan Palfijnstraat 7) zijn geregistreerd als verantwoordelijken voor de gegevensverwerking in toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Wij garanderen u dat de informatie die u ons overmaakt op een eerlijke, rechtmatige en rechtsgeldige wijze zal worden verwerkt en dat wij hierbij steeds de nodige zorg aan de dag zullen leggen. Uw gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze notice.

Welke informatie zullen we verzamelen? Hoe zullen we dit gebruiken?

Wij zullen uw gegevens verzamelen, zowel persoonsgegevens (zoals uw naam en contactgegevens) als gevoelige gegevens (zoals sommige informatie in uw CV). In geval uw CV informatie bevat met betrekking tot uw raciale of etnische origine, uw politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging, uw seksueel leven, gezondheid of juridisch of crimineel verleden, geeft u hierbij expliciet de toestemming opdat wij deze gegevens zouden kunnen behandelen en verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Notice.

Deze persoonsgegevens en gevoelige gegevens zullen bewaard, verwerkt, gebruikt en doorgegeven worden op de hierna vermelde wijzen. Uw persoonsgegevens kunnen meer bepaald verwerkt worden:

– Om u onze rekruteringsdiensten aan te bieden en om het recruteringsproces te vergemakkelijken;
– Om deze te toetsen aan vacatures waarvan wij van oordeel zijn dat deze mogelijks passend kunnen zijn voor u;
– Om deze mede te delen aan onze klanten om te solliciteren voor jobs of om uw geschiktheid voor bepaalde jobs in te kunnen schatten;
– Om het u mogelijk te maken om uw CV toe te voegen, online voor bepaalde vacatures te solliciteren of om een job-alert te onderschrijven waarvan wij denken dat deze u mogelijk kunnen interesseren;

– Om u toe te laten om deel te nemen aan gespecialiseerde online trainingsdiensten;
– Om het u mogelijk te maken om deel te nemen aan interactieve applicaties van onze diensten, indien u hiervoor gekozen heeft;
– Om u ons volledig gamma aan diensten te kunnen voorstellen (permanente betrekkingen, project sourcing);
– Om u andere producten en diensten voor te stellen indien u erin heeft toegestemd voor dergelijke doeleinden te worden gecontacteerd;
– Om onze klantendienst te kunnen verbeteren en om onze diensten interessanter te kunnen maken voor u (inclusief het verbeteren van onze website en de websites van de groep om uw persoonlijke online ervaring te verbeteren indien u inlogt);

– Om u details van rapporten, promoties, aanbiedingen, netwerk- en klantenevents en algemene informatie over de sectoren die voor u interessant kunnen zijn te versturen, indien wij over uw toestemming beschikken om voor dergelijke doeleinden te worden gecontacteerd;

– Om op uw vragen en bezorgdheden een antwoord te kunnen bieden;
– Om deze mede te delen aan derde partijen die diensten leveren die u of onze klant heeft gevraagd, zoals het controleren van referenties, kwalificaties, strafrechtelijke referenties, controle van de gegevens die u hebt verstrekt middels een derde partij, psychometrische evaluaties of vaardigheidstesten;
– Om deze mede te delen aan derde partijen die functies uitvoeren voor onze rekening en die diensten aan ons leveren, zoals professionele adviseurs, IT consultants die testen uitvoeren, nieuwe ontwikkelingen doorvoeren in onze bedrijfssystemen, onderzoek systemen en mailapplicaties en outsourcing partners;
– Om uw gegevens door te geven aan derde partijen voor marketingdoeleinden. Op eenvoudig verzoek zal u een lijst ontvangen van deze derde partijen: darwin@darwin-jobs.be;
– Om deze mede te delen aan de hoven en rechtbanken en de politiediensten indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat de gegevens dienen doorgegeven te worden in het kader van de opsporing van misdrijven, het invorderen van belastingen of taksen, om toepasselijke wetgeving of een wettelijk bevel van een bevoegde gerechtelijke instantie na te leven, of in het kader van juridische procedures;
– Om uw informatie op een geanonimiseerde wijze te gebruiken om toezicht te kunnen houden op ons beleid inzake gelijke kansen;
– Om onze verbintenissen uit te voeren in het kader van contracten die werden aangegaan tussen u en ons.

We kunnen uw gegevens ook doorgeven of toegang tot dergelijke informatie verschaffen aan bedrijven van de TF & D bv groep opdat zij gebruik zouden kunnen maken van uw persoonsgegevens in toepassing van huidige Privacy Notice, op dezelfde wijze zoals wij uw gegevens kunnen verwerken, gebruiken en mededelen. De adresgegevens van deze bedrijven kunnen geconsulteerd worden op eenvoudig verzoek: darwin@darwin-jobs.be.

Waar zal mijn informatie worden bewaard? Vanwaar zal het toegankelijk zijn?

De persoonsgegevens die u aan ons overmaakt (inclusief gevoelige persoonsgegevens) kunnen toegankelijk zijn voor andere bedrijven van de TF & D bv groep, klanten en derde partijen zoals hierboven gespecificeerd. Sommigen van de klanten en derde partijen, zijn gelokaliseerd buiten de Europese unie. Uw persoonsgegevens kunnen bijgevolg worden verzonden of toegankelijk zijn buiten de Europese Unie. Indien wij uw persoonsgegevens overdragen aan een bedrijf van de groep, klant of derde partij buiten de Europese Unie, zullen wij de nodige stappen ondernemen opdat uw privacy- rechten zouden worden beschermd zoals uiteengezet in deze Privacy Notice. Deze doorgiften worden gedaan met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Hoe kom ik te weten welke informatie verwerkt wordt? Kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen, aanpassen of vragen om deze te wissen? Kan ik mij uitschrijven op uw diensten?
U kan ons ten alle tijde vragen welke informatie wij over u bewaren. Hiertoe zal u ons het bewijs van uw identiteit dienen te leveren.
U kan ons op elk ogenblik verzoeken om uw persoonsgegevens kosteloos te wijzigen, aan te passen of te wissen. Onze diensten zullen steeds trachten een gevolg te geven aan uw verzoek binnen een termijn van een maand volgend op uw verzoek.

U kan ons te allen tijde kosteloos verzoeken om u uit te schrijven op job alerts en mailings voor marketingdoeleinden. Indien u ons wenst te contacteren met betrekking tot de hierboven aangehaalde zaken, kan u ons mailen op volgend email-adres: darwin@darwin-jobs.be.

Hoelang zullen mijn persoonsgegevens worden bewaard?

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen. De Wet verplicht er ons toe om uw persoonsgegevens te bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt.

Wij zullen alle noodzakelijke en redelijke inspanningen leveren om u te garanderen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en up to date zijn. Echter, u bent ertoe gehouden om ons op de hoogte te houden van alle wijzigingen van uw persoonsgegevens. In voorkomend geval, zullen wij uw gegevens steeds updaten of wissen waar nodig. Indien u informatie doorgeeft met betrekking tot derde partijen, zijn onze diensten gerechtigd te veronderstellen dat deze derde partijen hun toelating hebben gegeven om deze informatie aan ons door te geven.

Toezenden van persoonsgegevens via het internet

Uw informatie wordt bewaard op servers die gehost worden door ons of onze internet service provider. Een volledige veilige overdracht van uw persoonsgegevens via het internet kan niet gegarandeerd worden. Hoewel onze diensten al het mogelijke zullen doen voor een veilige gegevensoverdracht, kunnen wij u de veiligheid van de overdracht van uw gegevens naar onze website niet garanderen. Elke overdracht is bijgevolg op eigen risico.

Hoe wij informatie over bezoekers van onze website verzamelen en verwerven

Wij verzamelen eveneens informatie over de manier waarop werkzoekenden en bezoekers onze website gebruiken, dit om onze diensten te kunnen verbeteren. We gebruiken de via deze weg ingewonnen informatie niet op een manier waardoor een individu geïdentificeerd zou kunnen worden. Onze diensten zullen deze informatie enkel aanwenden om onze gebruikers beter te begrijpen, om tendensen vast te stellen, om te weten wat de populaire webpagina’s zijn, etc. en dit steeds voor alle website-gebruikers samen. Het is ons toegelaten om deze informatie te delen met specifieke derde partijen om de hiervoor vermelde doeleinden te bereiken wanneer u hiertoe heeft ingestemd. We kunnen eveneens gebruik maken van marketing profilering om te weten te komen welke diensten of jobs u mogelijk kunnen interesseren.

Cookies

Een cookie is een kleine datafile die verzonden wordt van een webserver naar een webbrowser, wanneer de browser de website van de server bezoekt.

Wij verkrijgen informatie omtrent uw algemeen internetgedrag door een cookie file te gebruiken. Deze zit in de harde schijf van uw computer. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren en om u een betere en meer gepersonaliseerde dienst te kunnen aanbieden.

Ze maken het ons mogelijk:

Om uw login te onthouden;
U te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website;
Het webverkeer na te gaan in samengevoegde vorm (i.e. individuen zullen niet kunnen worden geïdentificeerd);
Om resultaten van campagnes na te gaan;
Websessie informatie te bewaren, bv. uw laatste zoekopdracht.
U kan weigeren om cookies te accepteren door de instelling op uw browser te activeren die u toelaat om het achterlaten van cookies uit te schakelen. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van de cookies applicatie de gebruiksmogelijkheden van onze website zal beperken.

Links naar andere websites

Gelieve te noteren dat het klikken op links, banners, advertenties en RSS feeds kan resulteren in het overgaan naar een andere website, waar de verwerking van persoonsgegevens mogelijk op een andere manier gebeurt dan zoals vermeld in huidige Privacy Policy. Het is uw verantwoordelijkheid om de privacy notices van andere websites te controleren zodat u weet hoe uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt. Onze diensten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor en hebben geen controle over websites, links, advertenties, RSS feeds of informatie die werden toegevoegd of verzameld door derde partijen.

Wijzigingen aan onze Privacy Notice

Onze Privacy Notice is in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Elke wijziging aan de Privacy Notice zal gepost worden op deze website opdat u steeds op de hoogte zou zijn van welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze in voorkomend geval kunnen onthullen. Indien wij op een bepaald ogenblik zouden beslissen om persoonsgegevens op een significant andere manier te gebruiken dan uiteengezet in deze Privacy Notice, of indien wij deze op een andere manier zouden onthullen op het moment dat de informatie werd ingezameld, zal u op voorhand op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen met betrekking tot de databescherming. Het zal voor u op elk ogenblik mogelijk zijn via email te kunnen kiezen of uw gegevens op de nieuwe manier worden verwerkt.